Τα δημόσια διαθέσιμα αποτελέσματα του προγράμματος FACET παρατίθενται παρακάτω.

Τεχνικά έγγραφα


Οδηγός για εκπαιδευτές - παρόχους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Ο οδηγός για τους εκπαιδευτές Επαγγελματικής και Εκπαιδευτικής Κατάρτισης (ΕΕΚ) εξηγεί πώς να χρησιμοποιούν και να εφαρμόζουν τους πόρους που αναπτύχθηκαν στο έργο FACET: i) το πρόγραμμα σπουδών, ii) το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος (MOOC) και iii) το εργαλείο μάθησης βάσει εργασίας (WBLT). Guide – VET providers (Greek version)

Οδηγός για εκπαιδευτές - Εταιρείες επίπλων

Αυτός ο οδηγός είναι παρόμοιος με τον προηγούμενο, αλλά σε αυτήν την περίπτωση, απευθύνεται σε εταιρείες επίπλων και πιο συγκεκριμένα στους διαχειριστές του ανθρώπινου δυναμικού τους (HR). Ο οδηγός θα διευκολύνει τους δημιουργικούς επαγγελματίες των επιχειρήσεων να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν τους πόρους που αναπτύχθηκαν στο έργο FACET, οι οποίοι είναι: i) το πρόγραμμα σπουδών, ii) το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος (MOOC) και iii) το εργαλείο μάθησης βασισμένο στην εργασία (WBLT).

Guide - Furniture companies (Greek version)

Πρόγραμμα σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών περιέχει μια επισκόπηση των πέντε εκπαιδευτικών ενοτήτων με τους στόχους τους, το μαθησιακό πλάνο, τις διαδικασίες και τα κριτήρια για την αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων που πρέπει να επιτευχθούν σε κάθε ενότητα, καθώς και τον κατάλογο των επαγγελμάτων / προσόντων στα οποία θα μπορούσε να ενσωματωθεί κάθε ενότητα.

Curriculum (Greek version)

Έρευνα σχετικά με την αναγκαιότητα ικανοτήτων

Υποβλήθηκε ένα ερωτηματολόγιο σε κάθε χώρα-εταίρο του έργου (60 δημιουργοί, 77 επιχειρηματίες, 36 εκπαιδευτές / εκπαιδευτικοί) προκειμένου να υπάρξει άμεση επαφή με τις ομάδες-στόχους αλλά και να καταστούν κατανοητές οι ανάγκες που αφορούν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που σχετίζονται με τη δημιουργικότητα και την επιχειρηματικότητα στον τομέα των επίπλων.

Έρευνα (Αγγλική έκδοση)


Υλικό διάδοσης


Φυλλάδιο

Το φυλλάδιο περιέχει μια σύντομη παρουσίαση των στόχων, της καταληκτικής ημερομηνίας και των αποτελεσμάτων του έργου FACET.

Φυλλάδιο (Ελληνική έκδοση)

Ενημερωτικό δελτίο

Το ενημερωτικό δελτίο περιέχει τις τελευταίες ειδήσεις που σχετίζονται με το έργο, όπως η δημοσίευση της επίσημης ιστοσελίδας, η έκθεση αποτελεσμάτων της έρευνας και η δημοσίευση του προγράμματος σπουδών, αλλά και άλλες ειδήσεις του τομέα.

Ενημερωτικό δελτίο #1 (αγγλικά versoin)
Ενημερωτικό δελτίο #2 (αγγλικά versoin)
Ενημερωτικό δελτίο #3 (αγγλικά versoin)
Ενημερωτικό δελτίο #4 (αγγλικά versoin)