Τα δημόσια διαθέσιμα αποτελέσματα του προγράμματος FACET παρατίθενται παρακάτω.

Τεχνικά έγγραφα


Πρόγραμμα σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών περιέχει μια επισκόπηση των πέντε εκπαιδευτικών ενοτήτων με τους στόχους τους, το μαθησιακό πλάνο, τις διαδικασίες και τα κριτήρια για την αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων που πρέπει να επιτευχθούν σε κάθε ενότητα, καθώς και τον κατάλογο των επαγγελμάτων / προσόντων στα οποία θα μπορούσε να ενσωματωθεί κάθε ενότητα.

Πρόγραμμα σπουδών (ελληνική έκδοση)

Έρευνα σχετικά με την αναγκαιότητα ικανοτήτων

Υποβλήθηκε ένα ερωτηματολόγιο σε κάθε χώρα-εταίρο του έργου (60 δημιουργοί, 77 επιχειρηματίες, 36 εκπαιδευτές / εκπαιδευτικοί) προκειμένου να υπάρξει άμεση επαφή με τις ομάδες-στόχους αλλά και να καταστούν κατανοητές οι ανάγκες που αφορούν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που σχετίζονται με τη δημιουργικότητα και την επιχειρηματικότητα στον τομέα των επίπλων.

Έρευνα (Αγγλική έκδοση)


Υλικό διάδοσης


Φυλλάδιο

Το φυλλάδιο περιέχει μια σύντομη παρουσίαση των στόχων, της καταληκτικής ημερομηνίας και των αποτελεσμάτων του έργου FACET.

Φυλλάδιο (Ελληνική έκδοση)

Πρώτο ενημερωτικό δελτίο

Το ενημερωτικό δελτίο περιέχει τις τελευταίες ειδήσεις που σχετίζονται με το έργο, όπως η δημοσίευση της επίσημης ιστοσελίδας, η έκθεση αποτελεσμάτων της έρευνας και η δημοσίευση του προγράμματος σπουδών, αλλά και άλλες ειδήσεις του τομέα.

Πρώτο ενημερωτικό δελτίο (Αγγλική έκδοση)