Το πρόγραμμα FACET στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων κατάρτισης για τη δημιουργικότητα και την επιχειρηματικότητα στους τομείς των επίπλων και του εσωτερικού χώρου που θα χρησιμοποιηθούν για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση νέων επαγγελματιών, καθώς και για τη συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Θα γίνει ανάλυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και γνώσεων που σχετίζονται με τη δημιουργικότητα και την επιχειρηματικότητα στον τομέα. Με βάση αυτά, θα αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης και ένα διαδικτυακό μάθημα. Στα εκπαιδευτικά εργαλεία θα περιλαμβάνονται πρακτικές δραστηριότητες.

Περίοδος υλοποίησης: 01/11/2018 – 30/04/2021

Εφαρμοστέα αποτελέσματα για εταιρείες

  • Ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης και των αναγκών των εταιρειών και των επαγγελματιών σε σχέση με τη δημιουργικότητα και την επιχειρηματικότητα στον τομέα των επίπλων και του εσωτερικού χώρου.
  • Εκπαιδευτικό υλικό και ένα πρακτικό εκπαιδευτικό εργαλείο σε 7 γλώσσες.
  • Δυνατότητα συμμετοχής στο πιλοτικό πρόγραμμα κατά την υλοποίηση του έργου.