Το πλαίσιο

Παρόλο που οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές επίπλων έχουν καλή φήμη παγκοσμίως όσον αφορά το σχεδιασμό, μόνο λίγες εταιρίες είναι καινοτόμες, ενώ οι περισσότερες εταιρείες, και ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες (ΜΜΕ) ακολουθούν. Στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πλαίσιο που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες επίπλων, πρέπει να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα και την επιχειρηματικότητα τους, πράγμα που σημαίνει όχι μόνο την έναρξη νέων επιχειρήσεων αλλά και τη δυνατότητα εμπορευματοποίησης νέων πολύτιμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Κύριος στόχος

Ο κύριος στόχος του προγράμματος FACET είναι η ανάπτυξη νέων και καινοτόμων μεθόδων για την περαιτέρω ενίσχυση της δημιουργικότητας και της επιχειρηματικότητας στα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα των επίπλων τόσο για νέους αλλά και για έμπειρους επαγγελματίες.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα FACET θα προωθήσει τις δεξιότητες δημιουργικότητας και επιχειρηματικότητας των επαγγελματιών στο χώρο του επίπλου, με αποτέλεσμα τα νέα προϊόντα να ευθυγραμμίζονται με τον μεταβαλλόμενο τρόπο ζωής των καταναλωτών και τις τάσεις, καθώς και με τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα και τις σχέσεις προμηθευτή-καταναλωτή.

Μεθοδολογία

Το πρόγραμμα FACET ξεκινά από τη μελέτη των προσόντων και των επαγγελμάτων του τομέα του επίπλου, προκειμένου να προσδιοριστούν τα μαθησιακά αποτελέσματα που πρέπει να καλυφθούν από τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών. Η μελέτη αυτή βασίζεται στην ανατροφοδότηση των επαγγελματιών του χώρου.

Στη συνέχεια, θα δημιουργηθούν τα αναλυτικά προγράμματα που θα καθορίζουν λεπτομερώς τις εκπαιδευτικές ενότητες: γενικό τίτλο, πιστοποιήσεις ESCO, επίπεδο EQF, μαθησιακά αποτελέσματα, διαδικασίες και κριτήρια αξιολόγησης και ECVET μονάδες.

Μόλις ολοκληρωθεί το πρόγραμμα σπουδών, το διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα FACET θα αναπτυχθεί δημιουργώντας το περιεχόμενο, μετατρέποντάς το σε διαδραστικά μαθησιακά αντικείμενα και παιχνίδια, ενσωματώνοντάς τα σε μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης και εφαρμόζοντας ένα σύστημα εμβλημάτων. Μια τελική δοκιμή θα διεξαχθεί με τους χρήστες-στόχους, συλλέγοντας τα σχόλιά τους και βελτιώνοντας ανάλογα την πλατφόρμα.

Θα δημιουργηθεί επίσης ένα εκπαιδευτικό εργαλείο βασισμένο σε συνθήκες εργασίας και θα εφαρμοστεί ένα σύστημα εμβλημάτων για την αναγνώριση δεξιοτήτων. Μια τελική δοκιμή θα διεξαχθεί με τους χρήστες-στόχους, συλλέγοντας τα σχόλιά τους και βελτιώνοντας το εργαλείο σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δοκιμών.

Θα αναπτυχθεί ένας οδηγός για εκπαιδευτές που θα εξηγεί πώς να χρησιμοποιούν τόσο το διαδικτυακό μάθημα όσο και το εργαλείο για την κατάρτιση και τον τρόπο αξιολόγησης των αντίστοιχων μαθησιακών αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένων των βέλτιστων πρακτικών που συλλέγονται από τις δοκιμές των αποτελεσμάτων.

Μόλις ολοκληρωθούν όλα τα αποτελέσματα του έργου, οι εταίροι θα διοργανώσουν εργαστήρια στις χώρες τους προκειμένου να διαδοθούν τα αποτελέσματα του σχεδίου και να λάβουν ανατροφοδότηση από τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Αποτελέσματα

Η νέα εκπαίδευση θα βελτιώσει την ικανότητα δημιουργίας ιδεών, βελτίωσης ιδεών και μετατροπής των ιδεών σε δράση, προκειμένου να επιτευχθούν πραγματικά και πολύτιμα προϊόντα / υπηρεσίες / επιχειρηματικά μοντέλα.

Το έργο θα αναπτύξει πνευματικά αποτελέσματα σχετικά με τη δημιουργικότητα, την επιχειρηματικότητα και την εφαρμογή τους στον τομέα των επίπλων, τα οποία θα είναι ελεύθερα διαθέσιμα από την ιστοσελίδα του έργου:

  • Προγράμματα σπουδών
  • Διαδικτυακό μάθημα
  • Εκπαιδευτικό εργαλείο βασισμένο στην εργασία και
  • Οδηγός για εκπαιδευτές

Ομάδες-στόχοι

Οι κύριες ομάδες-στόχοι του προγράμματος FACET είναι οι ακόλουθες:

  • Επαγγελματίες στην βιομηχανία επίπλων που ασχολούνται με την καινοτομία (Σχεδιαστές, Γενικοί Διευθυντές , Υπεύθυνοι Μάρκετινγκ).
  • Φοιτητές στους κλάδους του σχεδιασμού, επεξεργασίας ξύλου και επιχειρηματικότητας.
  • Καθηγητές προγραμμάτων κατάρτισης που σχετίζονται με το σχεδιασμό, την επιχειρηματικότητα και γενικότερα τον τομέα του επίπλου.

Πνευματικά αποτελέσματα

O1- Πρόγραμμα σπουδών

Ημερομηνία έναρξης: 01/11/2018 - Ημερομηνία λήξης: 31/03/2019 (5 μήνες)

O2-Διαδικτυακό μάθημα

Ημερομηνία έναρξης: 01/14/2019 - Ημερομηνία λήξης: 30/06/2020 (15 μήνες)

O3-Πρακτικό εκπαιδευτικό εργαλείο

Ημερομηνία έναρξης: 01/09/2019 - Ημερομηνία λήξης: 30/11/2020 (15 μήνες)

Ο4-Οδηγός για εκπαιδευτές

Ημερομηνία έναρξης: 01/07/2020 - Ημερομηνία λήξης: 30/11/2020 (17 μήνες)